Na temelju članka 11. Zakona o udrugama ( ″Narodne novine″ broj 88/01 i 11/02), Osnivačka skupština udruge INSTITUT ZA ePOSLOVANJE, održana 01. rujna 2014. godine u Zagrebu, donijela je
STATUT

I OSNOVNE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu sjedištu, o zastupanju; o ciljevima, te djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; o ostvarivanju javnosti rada Udruge; o članstvu i članarini; pravima i obavezama članova; o unutarnjem ustroju; o tijelima Udruge, njihovom sastavu, ovlastima, načinu odlučivanja, uvjetima i načinu izbora i opoziva, trajanju mandata, te odgovornosti članova; imovini i raspolaganju s mogućom dobiti, načinu stjecanja imovine; prestanku postojanja, te postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja Udruge.

Članak 2.
Naziv udruge je: Institut za ePoslovanje
Sjedište udruge je: Zagreb
Članak 3.
Institut za ePoslovanje je udruga registrirana pri Gradskom uredu za opću upravu Grada Zagreba. Institut za ePoslovanje je neprofitna pravna osoba.

Članak 4.
Udruga ima pečat.
Pečat udruge je pravokutnog oblika, površine otiska 38 x 14 mm, s upisanim tekstom Institut za ePoslovanje te OIB-om udruge.

Članak 5.
Udruge zastupa Predsjednik i Tajnik. Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge.

II CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE
Članak 6.
Udruga je osnovana u cilju promicanja, razvitka i unapređenja elektronskog poslovanja u Hrvatskoj.

Članak 7.
Djelatnosti udruge su:
• planiranje rada i redovite aktivnosti u svrhu promicanja ePoslovanja u Hrvatskoj
• razvoj novih praksi u ePoslovanju
• edukacije o ePoslovanju u privatnom i javnom sektoru te edukacije fizičkih osoba
• održavanje radionica s temama iz područja ePoslovanja
• informiranje javnosti o novitetima u ePoslovanju na domaćem i stranom tržištu
• razvijanje programa međunarodne suradnje te uključivanje u rad sličnih
organizacija i drugih pravnih osoba
• izdavanje stručnih članaka, knjiga i časopisa iz područja svoje djelatnosti
• jačanje suradnje sa srodnim organizacijama u Hrvatskoj i izvan nje.

Članak 8.
Rad udruge je javan.
Javnost rada Udruge ostvaruje na načine utvrđene ovim Statutom, poimence:
pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Udruge i značajnim događajima, pisanim izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način, javnim priopćavanjem.

III ČLANSTVO U UDRUZI
Članak 9.
Članom Udruge može postati svaka fizička osoba i pravna osoba.

Članak 10.
Članom Udruge se postaje upisom u registar članova koji vodi Tajnik Udruge.

Članak 11.
Skupština udruge određuje godišnji iznos članarine.

Članak 12.
Prava i obveze članova su:
– plaćanje članarine,
– bavljenje aktivnostima Udruge,
– sudjelovanje u upravljanju poslovima Udruge,
– čuvanje i podizanje ugleda Udruge,
– čuvanje materijalnih dobara i izvršenje preuzetih obveza.

Članak 13.
Članstvo u udruzi prestaje:
– dragovoljnim istupom
– neplaćanjem članarine
– isključenjem
Član se briše iz Registra članova bez posebne odluke ukoliko do kraja godine ne plati članarinu za tekuću godinu.
Odluka o isključenju člana iz Udruge donosi Predsjednik.
Isključeni član ima pravo u roku od petnaest dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Udruge.
Skupština je dužna riješiti žalbu u roku 30 dana računajući od dana dostave žalbe.
Odluka Skupštine Udruge o isključenju je konačna.

Članak 14.
Udruga se može udružiti u saveze udruga i u međunarodne udruge. Odluku o udruživanju donosi Skupština.

IV TIJELA UDRUGE
Članak 15.
Tijela udruge su:
Skupština,
Predsjednik
Tajnik

SKUPŠTINA
Članak 16.
Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom. Skupštinu sačinjavaju svi poslovno sposobni članovi udruge te po jedan predstavnik pravne osobe članice Udruge.

Članak 17.
Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna. Skupština redovito zasjeda jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četiri godine.
Sjednice skupštine saziva Predsjednik Udruge na vlastitu inicijativu. U odluci o sazivanju Skupštine Predsjednik utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.
Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 članova Udruge.
U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red sjednice.
Ako predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 5. ovoga članka, sazvat će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice).

Članak 18.
Skupštini predsjedava Predsjednik Udruge. U odsutnosti Predsjednika, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicom. O radu sjednice vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u arhivi Udruge.

Članak 19.
Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova, ako Statutom nije određena posebna većina.

Članak 20.
Skupština udruge:
• utvrđuje politiku razvitka Udruge,
• donosi i mijenja Statut Udruge,
• donosi financijski plan i završni račun,
• donosi druge akte i odluke vezane za rad Udruge,
• bira i razrješuje dužnosti Predsjednika, Dopredsjednika i Tajnika Udruge, razmatra i usvaja izvješća o radu Udruge, daje smjernice za rad Udruge,
• odlučuje o žalbama članova na odluke o isključenju iz Udruge,
• odlučuje o prestanku rada Udruge,
• obavlja i druge poslove određene zakonom ili Statutom.

PREDSJEDNIK
Članak 21.
Izvršne funkcije i druge poslove određene ovim Statutom obavlja Predsjednik Udruge.
Predsjednika Udruge bira Skupština Udruge na mandat od četiri godine.

Članak 22.
Predsjednik:
• zastupa Udrugu,
• saziva Skupštinu Udruge,
• rukovodi radom Skupštine Udruge,
• utvrđuje prijedlog programa rada i Statuta koji se podnose Skupštini na razmatranje i prihvaćanje,
• utvrđuje prijedloge programa djelatnosti i planove rada,
• brine o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine Udruge,
• upravlja imovinom Udruge,
• podnosi izvješće o radu Udruge Skupštini Udruge,
• imenuje komisije i slična tijela prema potrebi, te im određuje zadatke,
• brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine Udruge,
• nadzire materijalno i financijsko poslovanje Udruge,
• donosi odluke o isključenju člana iz Udruge,
• obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Udruge.

Članak 23.
Za svoj rad Predsjednik je odgovoran Skupštini Udruge. Predsjednik podnosi Skupštini Udruge godišnje izvješće o svom radu. U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, Predsjednika u svim poslovima zamjenjuje Dopredsjednik. Mandat dopredsjednika traje 4 godine.

TAJNIK
Članak 24.
Tajnika Udruge bira i imenuje Skupština na mandat od 4 godine za obavljanje stručno-administrativnih poslova u Udruzi. Tajnik Udruge vodi registar članova.
Članak 25.
Za rad u pojedinim područjima djelovanja Udruge Skupština ili Predsjednik mogu osnovati stalne i povremene komisije ili druga radna tijela. Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.

V IMOVINA I NAČIN STJECANJA IMOVINE
Članak 26.
Imovinu Udruge čine:
– novčana sredstva,
-pokretne stvari,
– nekretnine,
-druga imovinska prava.

Članak 27.
Udruga stječe imovinu:
– od članarine,
– od dobrovoljnih priloga i darova,
– od dotacija iz proračuna,
– iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

Članak 28.
Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Predsjednik Udruge podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

VI PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE
Članak 29.
Udruga prestaje postojati u slučajevima predviđenim zakonom.
U slučaju prestanka postojanja Udruge preostala imovina će pripasti osnivačima Udruge.
U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Udruge dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine Udruge.

VII PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 30.
Statut Udruge donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine Udruge nakon provedene rasprave.

Članak 31.
Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Udruge.
Tumačenje drugih akata Udruge daje Predsjednik Udruge.

U Zagrebu, 01. rujna 2014. godine
Tvrtko Dobrinić, predsjednik Udruge

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.